Prima   |  Indicatori   |  Informație generală
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Informație generală

  Lista dată prezintă indicatori relevanți în contextul specific al adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova. În baza acestor indicatori se efectuează monitorizarea, raportarea și evaluarea progreselor înregistrate în adaptarea la schimbările climatice, reducerea vulnerabilității, consolidarea rezilienței climatice.

  Utilizatorii pot selecta seturile de indicatori în dependență de: sectorul/domeniul pentru care indicatorul este relevant (sectoarele agricultură, resurse de apă, sănătate, silvicultură, transport și energie sunt considerate prioritare în procesul de adaptare a țării, datorită impactului ridicat al schimbărilor climatice); tematica indicatorului (aspectele adaptării reflectate de indicator: impacturi climatice, acțiuni de adaptare, rezultate ale adaptării, vulnerabilitate); tipul indicatorului (indicatori sectoriali; intersectoriali); furnizorii de date privind indicatorul (Ministerele de resort) etc.

  Conform Cadrului de monitorizare, raportare și evaluare a adaptării, indicatorii pot fi grupați în funcție de rezultatele pe care le măsoară: indicatori determinanți/motrici (care sunt și intersectoriali) - măsoară rezultatul acțiunilor care vizează factorii determinanți de schimbare la nivel sectorial (resursele financiare și umane; capacitatea de a planifica adaptarea; nivelul de cunoștințe referitor la riscurile și vulnerabilitatea climatică); indicatori de rezultat- măsoară rezultatul acțiunilor specifice de adaptare incluse în fiecare plan de acțiune sectorial, și, prin urmare, se pot schimba de la un ciclu de planificare la altul; indicatori de consecințe (indicatori de proces/de adaptare/de vulnerabilitate) - măsoară rezultatul global al PSA privind reducerea vulnerabilității sectoriale; indicatori de obiective (care sunt și intersectoriali) - măsoară rezultatul agregat al unui ciclu al PNA, în ceea ce privește impactul asupra vulnerabilității economiei Moldovei.

  Lista include și indicatori de finanțare și bugetari, elaborați pentru marcarea cheltuielilor legate de schimbările climatice și asigurarea monitorizării progresului în domeniul schimbărilor climatice, în raport cu obiectivele din cadrul PSA și PNA dar și a celor de dezvoltare națională a Republicii Moldova. Indicatorii bugetari servesc drept instrument de cuantificare transparenta a cheltuielilor legate de adaptarea la schimbările climatice, precum și de identificare a lacunelor în finanțarea acțiunii de adaptare. Indicatorii de finanțare indică contribuția bugetului intern și ajutorul extern în planificarea și implementarea adaptării. 

  Pentru fiecare indicator sunt elaborate fișa de date a indicatorului și formularele de raportare privind valorile indicatorului și acțiunile da adaptare legate de indicator.

  Fișa de date a indicatorului de adaptare furnizează informații detaliate și structurate despre indicatorii utilizați și prezintă, totodată, un șablon/ format de documentare a informațiilor relevante, pentru a garanta măsurarea sau cuantificarea fiecărui indicator în conformitate cu aceleași proceduri și tehnici de măsurare care să asigure comparabilitatea în timp: relevanța pentru adaptare (o scurtă explicație a motivului pentru care indicatorul este util pentru urmărirea contextului adaptării sau progresului în adaptare); nivelul de dezvoltare a indicatorului (în dependență de gradul de dezvoltare a indicatorului, pot fi: I - indicator conceptual clar, metodologia și standardele stabilite (aprobate la nivel internațional), datele disponibile; II - indicator conceptual clar, metodologia și standardele stabilite, dar datele nu sunt disponibile (nu sunt produse de către țară); III - indicator pentru care nu există nici standarde, nici metodologie stabilită și/sau  standardele/ metodologia sunt în curs de dezvoltare/ testare, datele nu sunt disponibile); furnizorii de date (se indică sectorul/ ministerul/ entitatea responsabilă pentru colectarea de date și pentru determinarea/ măsurarea indicatorului dat); date necesare (descrierea tipului de date/ informații care ar putea fi necesare pentru a determina/ calcula indicatorul); metodologii/ formule de calculare a valorilor indicatorului; referințe pentru metodologii; unitatea de măsură de exprimare a indicatorului (valoarea indicatorului poate fi o variabilă cantitativă sau calitativă); nivelul spațial (cel mai relevant nivel pentru aplicarea indicatorului: național, sub-național, regional); perioada de referință a datelor (perioada/data de efectuare a evaluărilor de referință pentru indicator) și frecvența colectării datelor (anuală; la fiecare 2 ani; o dată la 4 ani); sub-indicatori (în cazul în care indicatorul poate fi dezagregat pentru a ține seama de diferențele de gen, mijloacele de trai, pericolele climatice ș.a. factori); tendința așteptată privind adaptarea (creșterea sau diminuarea valorilor indicatorului).

   

  Formularele de raportare sunt specifice pentru fiecare indicator și conțin informații despre valorile indicatorului; acțiunile/măsurile de adaptare care au fost puse în aplicare pentru a reduce vulnerabilitatea și a spori progresul înregistrat; date despre perioada de raportare și entitatea responsabilă pentru raportare; sursele de verificare a datelor și alte informații specifice.

  Datele colectate în baza indicatorilor se utilizează la generarea rapoartelor anuale, bianuale sau PSA și PNA. Rapoartele finale sau notele informative intermediare se comunică Guvernului Republicii Moldova, precum și publicului larg.