|  Planificare   |  Informație generală
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Planificare

  Procesul de adaptare în Republica Moldova se sprijină pe o abordare bazată pe planificarea sectorială și intersectorială pentru a promova integrarea treptată a adaptării în prioritățile Guvernului la toate nivelurile.

  Cadrul pentru luarea deciziilor în legătură cu adaptarea la schimbările climatice este susținut prin instrumente de planificare și implementare periodică, numite Planuri Naționale de Adaptare și Planuri Sectoriale de Adaptare, precum și instrumente de monitorizare, raportare și evaluare.

  Plan Național de Adaptare (PNA) - proces de planificare ce pune în aplicare acțiuni de adaptare la nivel de țară pe termen mediu și lung formulate în PSA în conformitate cu strategiile și programele sectoriale de adaptare la schimbările climatice. Deoarece adaptarea este un proces continuu, elaborarea de PNA-uri  este un proces iterativ, care ia în considerație vulnerabilitățile actuale și cele de viitor, planificând și implementând acțiuni de adaptare care trebuie să diminueze vulnerabilitățile și să  stabilească reziliența la nivel național și subnațional, urmând o abordare sensibilă la gen (egalitate de șanse), participativă și transparentă.

  Plan Sectorial de Adaptare (PSA) - document/proces de planificare ce formulează și pune în aplicare acțiuni de adaptare la nivel de sector pe termen mediu și lung, contribuind la mărirea rezilienței sectoriale. La fel ca și PNA-le, PSA-le se elaborează iterativ, considerând necesitățile sectoriale de diminuare a vulnerabilităților în baza unor acțiuni prioritare de adaptare. PSA-le urmează o abordare sensibilă la gen (egalitate de șanse), participativă și transparentă.

  PNA elaborat se prezintă Guvernului pentru aprobare, el va fi actualizat la fiecare 4 ani, pe baza progresului de implementare.

  Plan de Adaptare Integrat (PAI) - este o varietate a PSA, având modalitatea de integrare a adaptării  în  planificarea  sectorială (politici strategii, planuri), rezultând într-un document integrat de planificare ce formulează și pune în aplicare acțiuni prioritare de adaptare în domeniul schimbărilor climatice în cadrul planurilor sectoriale.

  Componența Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice care implementează Mecanismul de Coordonare 
  a procesului de Adaptare la Schimbările Climatice

  Cadrul instituțional pentru implementarea procesului de adaptare la schimbările climatice este asigurat de Comisia Națională pentru Schimbările Climatice (CNSC), în comun cu autoritățile publice centrale și locale.

  CNSC coordonează și promovează activitățile de implementare în Republica Moldova a strategiei de adaptare la schimbarea climei, acțiunile adecvate de atenuare la nivel național, precum și prevederile Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. 

  CNSC include în componența sa, pe lângă Secretariatul său, reprezentanți ai principalelor părți interesate: ministere sectoriale, ONG-uri, mediul academic, instituții de cercetare și dezvoltare, sectoare private, asociații ale femeilor. O astfel de structură organizatorică a CNSC cuprinde actori ai planificării orizontale, intersectoriale și integrării verticale, reprezentând niveluri sectoriale/naționale, asigurând astfel un cadru multipartit cu interacțiuni între guvern și reprezentanții societății civile.