|  Despre M&E   |  Scopul și domeniul de aplicare
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Scopul și domeniul de aplicare a cadrului de Monitorizare și Evaluare a adaptării Republicii Moldova

  Importanța crescândă a adaptării la schimbările climatice impune necesitatea de a monitoriza și evalua eficacitatea politicilor dezvoltate și a măsurilor implementate, starea vulnerabilității și adaptării sistemelor naturale și socio-economice, utilizarea resurselor umane și financiare precum și estimarea resurselor necesare în scopul atingerii țintelor și obiectelor de adaptare.

  Sistemul/cadrul de monitorizare și evaluare (M&E) a procesului de adaptare la schimbările climatice a fost elaborat și adaptat la circumstanțele specifice ale Moldovei și este privit ca o modalitate de promovare a transparenței în implementarea adaptării la schimbările climatice, colectare de date referitor la planificarea și implementarea adaptării, precum și de verificare a avansării procesului de adaptare coraportat la PSA-uri și PNA-uri.  

  Folosirea unei abordări de planificare sectorială, prin elaborare de PSA-uri aliniate la PNA în vederea adaptării, necesită monitorizarea activităților sectoriale și intersectoriale de adaptare, precum și impactul agregat al acestora asupra economiei globale a țării. Rezultatele acestor activități sectoriale și intersectoriale vor fi comunicate grupelor ținte care vizează anumite acțiuni de adaptare cum ar fi factorii de decizie, precum și publicul larg, cetățenii Republicii Moldova. Cadrul de M&E propus asigură ca acțiunile de adaptare la nivel de sector să fie orientate către un obiectiv comun de adaptare stabilit pentru fiecare PNA și va servi drept fundament pentru planificarea viitoarelor iterații ale fiecărui PNA/PSA.

  Componentele sistemului de monitorizare și evaluare a procesului de adaptare
  la schimbările climatice a Republicii Moldova

  Sistemul de M&E a adaptării la schimbările climatice a Republicii Moldova va servi în următoarele scopuri:

  • crearea unui set de obiective de adaptare globale la care va contribui fiecare sector al economiei naționale;
  • monitorizarea obiectivelor individuale sectoriale și indicatorilor sectoriali;
  • planificarea iterativă în bază de observări și evidențe continue;
  • integrarea treptată a priorităților de adaptare în planificarea de dezvoltare;
  • asigurarea transparenței procesului de adaptare și de colectare a datelor;
  • evaluarea și monitorizarea rezultatelor și impactului activităților de adaptare, investițiilor, programelor privind consolidarea rezilienței femeilor și bărbaților la schimbările climatice, din perspectiva răspunsului gender.

  Sistemul de M&E încorporează componenta de management al cunoștințelor care ajută la sensibilizarea și informarea publicului larg referitor la riscurile climatice, la diseminarea informațiilor despre cele mai eficiente strategii de adaptare, despre modalitatea de integrare a adaptării la schimbările climatice în planurile de dezvoltare, bunele practici în domeniul adaptării, lecțiilor însușite în urma implementării proiectelor de adaptare, istoriilor de succes ș.a. informații.

  Scopul major al M&E este de a asigura comensurabilitatea progreselor înregistrate la scară geografică, temporală și la nivel de sectoare și de a determina dacă, ca urmare a PNA/PSA succesive, Moldova este mai puțin vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice.