|  Raportare   |  Procedura de raportare
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Procedura de raportare

  Raportarea datelor în bază de indicatori se efectuează conform termenului specificat în fișele indicatorilor în baza următoarelor etape de monitorizare pentru PNA:

  • Indicatori la nivel micro (indicatori de rezultat) - anual
  • Indicatori la nivel mediu (indicatori de consecințe; indicatori de rezultat și indicatori determinanți/motrici ) - anual; la fiecare 2 ani; o dată la 4 ani (conform termenului indicat în fișele indicatorilor)
  • Indicatori la nivel macro (indicatori de obiective) - conform termenului indicat în fișele indicatorilor sau o dată la 4 ani.

  Fiecare fază a PNA este planificată să dureze 4 ani, astfel, în dependență de indicator, unele  rezultate pot fi urmărite și agregate de mai multe ori pe o perioadă de 4 ani pentru a permite o evaluare corectă a situației de adaptare la nivel de sector în scopul de a planifica corect următoarele faze ale PSA sau PNA. La sfârșitul unui ciclu de planificare, datele sunt agregate într-un studiu complex, o sintetiză a rezultatelor obținute în cursul perioadei date și se fac recomandări pentru perioada următoare.

  Experții Comitetului tehnic din cadrul Comisiei Naționale pentru Scimbări Climatice (CNSC), în baza indicatorilor relevanți, evaluează periodic gradul de realizare a activităților de adaptare (în baza termenului de raportare) și obiectivelor strategice. Comisia notifică ulterior Guvernul cu privire la gradul de avansare a procesului de adaptare.

  Responsabilitatea pentru colectarea de date și de raportare în baza indicatorilor sectoriali aparține administrațiilor autorităților publice centrale ale fiecărui sector al economiei. Ministerele de resort desemnează un grup de lucru condus de un punct focal de adaptare, cu sarcina de a urmări progresul privind indicatorii selectați, de a colecta informațiile la nivelul sectorului, de a furniza rapoarte integrate în baza acestor informații și de a participa la orice activități intersectoriale de monitorizare și raportare sub egida CNSC.

  Nivelurile de monitorizare și raportare bazate pe indicatori (micro; mediu; macro) a PAP-lor (programe, acțiuni/activități, proiecte), SAP-lor (planuri de adaptare sectoriale) și PNA-lor (planuri naționale de adaptare) 

  Rapoartele de monitorizare și evaluare sunt prezentate Guvernului și ulterior Comisiei parlamentare de specialitate spre examinare și servesc ca bază a raportării țării către Convenția - cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CONUSC).

  Secretariatul CNSC oferă administrațiilor autorităților publice centrale și locale responsabile de raportare fișele indicatorilor și formularele de raportare pentru a permite monitorizarea standardizată a rezultatelor activităților de adaptare în bază de  indicatori.

  De menționat, în cadrul raportării la nivel micro și mediu pot participa și organizațiile non-guvernamentale și asociațiile obștești care participă la implementarea măsurilor de adaptare.

  Raportarea sectorială și intersectorială către Comisia națională pentru schimbările climatice se face în baza Sistemului informațional privind adaptarea la schimbările climatice. Sistemul a fost proiectat ca portal de informare a publicului cu privire la diversele aspecte ale monitorizării, raportării și evaluării adaptării, precum și ca instrument de monitorizare pentru colectarea și stocarea informațiilor legate de adaptare la nivel național și subnațional, cu accent special pe nivelul sectorial, și ca modalitate de schimb de cunoștințe în ceea ce privește progresele înregistrate în punerea în aplicare, raportare și evaluare a adaptării. De-a lungul timpului, datele și informațiile stocate pot servi la asigurarea unei baze de cercetare pentru Moldova.