print
Sarcinile și funcțiile de bază ale CNSC
02.10.2017

Sarcinile și funcțiile de bază ale CNSC sunt:

  • implementarea mecanismului de coordonare a procesului de adaptare la schimbările climatice; 
  • coordonarea planurilor sectoriale de adaptare și monitorizarea eforturilor sectoriale de integrare a adaptării în planificare (integrarea);
  • monitorizarea prioritizării naționale și sectoriale a domeniilor și măsurilor de adaptare la schimbările climatice și corespunderea implementării acțiunilor, intervențiilor și altor modalități de adaptare la schimbările climatice cu prioritățile sectoriale și naționale;
  • dezvoltarea și implementarea cadrului de monitorizare, evaluare și raportare privind adaptarea la schimbările climatice;
  • monitorizarea alocărilor de resurse externe și bugetării resurselor naționale pentru adaptarea la schimbările climatice;
  • raportarea anuală către Parlament privind progresul realizat în adaptarea la schimbările climatice și acțiunile adecvate de atenuare la nivel național;
  • raportarea către Secretariatul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei privind progresul realizat în adaptarea la schimbările climatice și acțiunile de atenuare adecvate la nivel național ș.a.

În baza PSA și PAI, Comisia națională pentru schimbările climatice prin intermediul Secretariatului Comisiei, elaborează PNA, care include activități comune pentru toate sectoarele și menite de a facilita adaptarea la nivel de sector și local: de exemplu, evaluări sectoriale, dezvoltare a capacităților, implementarea tehnologiilor, cercetare, publicații, consultații, raportare etc. Aceste activități vor fi considerate ca activități de abilitare/susținere în cadrul planurilor sectoriale.

Ministerele și autoritățile publice locale sunt responsabile de elaborarea și aprobarea unui PSA la fiecare patru ani, în conformitate cu ciclurile de planificare generale sau de integrarea măsurile de adaptare în planurile de dezvoltare sectoriale proprii (PAI).

Înainte de aprobare, PSA se consultă cu CNSC, în vederea asigurării alinierii acestora Strategiei de adaptare la Schimbarea Climei a Republicii Moldova.

În rezultatul consultării CNSC emite avize favorabile/nefavorabile care reprezintă sinteza tuturor punctelor de vedere ale membrilor Comisiei și experților Comitetului tehnic competent (privind adaptarea la schimbările climatice și/sau privind atenuarea schimbărilor climatice), precum și, după caz, recomandări de îmbunătățire.

Ministerele, indiferent de abordarea adoptată (PSA sau PAI), identifică un set de acțiuni prioritare de adaptare care urmează a fi implementate în bază continuă. La sfârșitul perioadei de planificare, fiecare minister raportează cu privire la acțiunile sale către Comisia națională pentru schimbările climatice, prin intermediul sistemului informațional de monitorizare, raportare și evaluare a activităților în domeniul schimbărilor climatice.

Legătura între PNA și PSA

Acțiunile incluse în PNA și PSA/PAI trebuie să fie dezvoltate ca răspuns la impactul diferit pe care îl pot avea schimbările climatice asupra sectorului dat și a diferitelor grupuri sociale (inclusiv femei; copii; persoane în etate; persoane cu dezabilități). Prioritizarea măsurilor de adaptare se face de către sectoarele sau părțile interesate care participă la elaborarea și punerea în aplicare a PNA și PSA. De fiecare dată când va fi propus un PSA sau un PNA, acesta trebuie să conțină măsuri prioritare pentru acea perioadă de planificare. Procesul de determinare a prioritizării și a selectării anumitor opțiuni de adaptare față de altele trebuie să fie transparent și bazat pe criterii raționalizate. Exercițiile de prioritizare a acțiunilor de adaptare  se realizează de un grup de părți interesate, care să poată lua în calcul considerații din diferite sfere și preocupări economice, de mediu, sociale, culturale sau politice, precum și prin aplicarea de analiza cost-beneficiu (CBA); cost-eficiență (CEA); analiza deciziilor multicriteriale (MCDA) și alte metode și instrumente de evaluare econometrice relevante.

Foaia de parcurs pentru fiecare PNA  se elaborează pe baza evaluărilor sectoriale, inclusiv prin prisma impactului asupra grupurilor sociale și se transmite pentru discuții între diverși parteneri sectoriali. Scopul foii de parcurs este de a obține consensul privind modelul general și abordarea adoptată pentru planificarea  procesului PNA în Moldova.

Ministerele și autoritățile administrației publice locale sunt direct responsabile de executarea acțiunilor prevăzute în PNA, PSA/PAI. Mecanismului de Coordonare a Adaptării la Schimbările Climatice (MCASC) realizat de CNSC și prevăzut să acționeze în baza procesului ciclic al PNA asigură legătura între planificarea și implementarea adaptării sectoriale/naționale și subnaționale.

PNA și PSA sunt implementate din surse bugetare alocate anual în bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv din resurse ale donatorilor externi.

 

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.