print
Ala Druță pentru Agrobiznes: Fondul Verde pentru Climă contribuie la efortul global de limitare a creșterii temperaturilor
24.06.2018 485 Views  

Gazele de seră, care alcătuiesc doar 1% din atmosferă, acționează ca un înveliș al pământului sau ca un acoperiș de sticlă a unei sere. Activitățile umane contribuie la îngroșarea învelișului - nivelele naturale ale acestor gaze sunt depășite prin emisii de bioxid de carbon care se degajă în urma arderii cărbunelui, petrolului și gazului natural; de metan și oxidul de azot produse în urma activităților agricole și schimbărilor în utilizarea terenurilor și de o serie de alte gaze longevive care rezultă din activitatea industrială și care nu sunt produse în natură în cantitățile pe care le produce omul.

Care sunt acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la impactul schimbărilor climatice, am discutat cu Ala Druță, lider de echipă în cadrul Proiectului Fondul Verde pentru Climă.

Ce reprezintă Fondul Verde pentru Climă și cum ar avea de câștigat Republica Moldova în urma angajării cu această instituție?  

„Fondul Verde pentru Climă (FVC)/ Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011, ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. Scopul Fondului este să contribuie la efortul global de limitare a creșterii temperaturilor globale la 2° Celsius și mai puțin, prin acordarea de sprijin țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la impactul schimbărilor climatice. Activitățile FVC sunt aliniate la prioritățile țărilor în dezvoltare prin intermediul principiului responsabilității/ posesiunii de țară. Republica Moldova, fiind o țară în dezvoltare și destul de vulnerabilă la impactul schimbărilor climatice, este eligibilă la apelarea pentru fondurile FVC, dar necesită fortificarea capacităților în scopul accesării resurselor financiare. FVC oferă suport în implementarea proiectelor/programelor atât de atenuare, cât și de adaptare la schimbările climatice".

Care sunt cele mai vulnerabile sectoare la schimbările climatice și cum am putea spori reziliența acestora?

„Strategia de adaptare a Republicii Moldova la schimbările climatice (2014) pune în evidență următoarele sectoare fiind cele mai vulnerabile: agricultura, resursele de apă, silvicultura, sănătatea umană, energia. Respectiv, în accesarea surselor FVC se va da prioritatea anume acestor sectoare".

Cum are loc comunicarea cu FVC și care este mecanismul de obținere a finanțării?

„Comunicarea cu FVC este asigurată de Autoritatea Națională Desemnată, care în Republica Moldova este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu rolul de a asigura leadershipul și ghidarea în conlucrarea cu FVC".

Care sunt prioritățile Fondului?

„FVC își propune să catalizeze un flux de finanțare în domeniul schimbărilor climatice pentru a investi în dezvoltarea cu emisii scăzute și reziliența la schimbările climatice, determinând o schimbare de paradigmă în răspunsul global la schimbările climatice. Domeniile de impact ale Fondului Verde pentru Climă sunt: atenuarea cu obiectivul de reducere a emisiilor de la producerea și accesul la energie, transport, păduri și utilizare de teren - clădiri, orașe, industrii și aparate casnice; adaptarea cu obiectivul de creștere a rezilienței sănătății, securității alimentare și a apei, subzistența oamenilor și comunităților, infrastructura și mediul construit, ecosistemele și serviciile de ecosisteme.  Investițiile Fondului pot fi sub formă de subvenții, granturi, împrumuturi, capitaluri proprii sau garanții, alte instrumente financiare relevante".

În ce domeniu putem implementa proiecte?

„Proiectele și programele finanțate de FVC vor fi implementate în Republica Moldova în dependență de prioritățile de investiție ale țării, care vor fi stipulate în Programul de Țară de angajare cu FVC și care reprezintă un cadru strategic de conlucrare reieșind din strategiile, planurile naționale și sectoriale din domeniul schimbărilor climatice, atât pe componentul de adaptare, cât și pe cel de atenuare. Prioritățile naționale de investiții se stabilesc în cadrul unui exercițiu de consultare cu părțile interesate, atât din sectorul statal, cât și cel privat, care acum este în derulare. Programul de Țară constituie un document dinamic, în evoluție, care se va actualiza în dependență de necesitățile prioritare ale țării din domeniul schimbărilor climatice și care sunt aliniate la cadrul strategic al FVC ".

Ce înseamnă entități acreditate?

„GCF investește în activități de adaptare și atenuare în țările în dezvoltare, gestionând un portofoliu de proiecte care este implementat de organizațiile partenere, Entități Acreditate (EA). Entitățile Acreditate pot fi internaționale, cum ar fi FAO, PNUD, EBRD, UNEP, sau naționale. Alocarea resurselor pentru țări se va face din raportul 50 entități internaționale:50 entități naționale. Reieșind din aceste perspective, Moldova este încurajată de a-și promova entitățile naționale în procesul de acreditare simplificată /accesul direct. Entitățile naționale, care aspiră la acreditarea cu FVC vor primi ajutor în acest proces, atât din partea AND, cât și însuși de la FVC".

Prezentați un exemplu al altei țări care a avut de câștigat în urma angajării cu FVC?

„Dacă accesăm siteul FVC vom găsi o listă de țări care deja au accesat sursele FVC. Prin intermediul Proiectului în derulare „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea AND(Autoritate Naţională Desemnată), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cu Fondul Verde pentru Climă implementat de către Oficiul Schimbarea Climei, MADRM" se urmărește fortificarea capacităților țării pentru accesarea acestor resurse. În acest scop, se lucrează cu entitățile private care au manifestat interes în a se acredita cu FVC, dar și cu entitățile statale, care pot corespunde exigenților de acreditare ale FVC orientate pe standarde fiduciare, evidență și control, impact social și de mediu, precum și pe abordarea egalității de gen".

De câte proiecte poate beneficia Republica Moldova, câți bani sunt oferiți pentru țară?

"Nu sunt stabilite cote de țară în accesarea surselor FVC, această limitare parvine din capacitățile țării de a implementa proiecte FVC, care sunt mari după sumele alocate și se clasifică: Micro USD 0-10 milioane; Mici USD 10-50 milioane; Medii USD 50-250 milioane; Mari USD ≥ 250 milioane".

Care sunt beneficiile instituțiilor bancare și mediului de afaceri din RM, în angajamentul cu Fondul?

„Se preconizează ca sectorul bancar să fie unul foarte activ în angajarea Republicii Moldova cu FVC, din motivul capacităților sale de gestionare a sumelor mari de bani, respectiv, corespunderea standardelor FVC. Însă, doar acest criteriu nu este suficient, trebuie să corespundă și altor criterii care s-au menționat mai sus. Procesul de acreditare, fie și prin metoda simplifică nu este unul ușor, de aceea înainte de a se porni pe acest drum, entitățile naționale trebuie să aplice instrumentul online de autoevaluare elaborat de FVC pentru a-și identifica capacitățile. Odată trecută această evaluare primară, se va urma procesul etapizat de acreditare cu suportul necesar oferit. Prin intermediul Entităților Acreditate naționale și internaționale se vor implementa acele proiecte și programe, care vor corespunde domeniilor investiționale de interes ale țării. Respectiv, toate propunerile de proiect, vor fi examinate prin aplicarea Mecanismului de Coordonare intersectorial condus de AND și care vor primi Scrisoarea lipsei de obiecții, care este un document obligatoriu în apelarea către FVC, prin care se exprimă acceptul țării de a implementa proiectul respectiv, dar și asumarea responsabilității de țară în monitorizarea implementării proiectelor, precum și în atingerea impactului lor, care trebuie să fie unul transformațional pentru a atinge schimbarea de paradigmă, pentru o dezvoltare rezilientă și cu emisii reduse de carbon a Republicii Moldova".

Mulțumim pentru timpul acordat.

 

De către Tatiana Caraman,

Redactor-șef @ Agrobiznes 

21 iun. 2018 | 12:30

Copyright © 2020 Monitoring and Evaluation of Adaptation Activities in the Field of Climate Change.